Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 20 en 27 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 1095 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse

Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht


 • Plaats van de ruimtelijke ordening binnen het omgevingsrecht
 • In twee dagen de hoofdlijnen
 • Continu met doorkijk naar Omgevingswet
 • Bestemmingsplan/omgevingsplan
 • Structuurvisie en omgevingsvisie en bijzondere regelingen


Inhoud en resultaat

Binnen het omgevingsrecht is ruimtelijke ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. De Wro is in 2008 grondig herzien, de Crisis- herstelwet heeft voor aanpassingen gezorgd en vervolgens kwam de Wabo in 2010. En dan komt over een paar jaar ook nog de Omgevingswet, die weer voor eenheid moet zorgen. Hoe houdt u nog overzicht?

Deze basiscursus geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

Na de cursus kent u:

 • de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht
 • de plaats binnen het omgevingsrecht/Omgevingswet
 • de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening
 • een overzicht van de ruimtelijke instrumenten
 • de regeling in de nieuwe Omgevingswet

Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben of krijgen met ruimtelijk ordeningsrecht. Dit kunnen zijn:

 • (juridische) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, milieu, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij gemeente, omgevingsdienst, Rijk, provincie, waterschap en andere overheidsinstanties
 • adviesbureaus, advocatuur en organisaties die werkzaam zijn in het omgevingsrecht.

Juridische basiskennis is een pré.


Programma


Dag 1


Inleiding op de ruimtelijke ordening

 • Kernbegrippen en structuur van het ruimtelijk bestuursrecht
 • Systematiek Wro
 • Ruimtelijk planproces
 • Overzicht ruimtelijk planningstelsel
 • Crisis- en herstelwet: aanvullende instrumenten

Omgevingswet

 • Doel en opzet
 • Instrumenten
 • Invulling ruimtelijke ordening in de wet
 • Wro, Wabo, Chw en Omgevingswet vergeleken: hoofdlijnen

De rolverdeling rijk, provincie en gemeente

 • Rol van rijk, provincie en gemeente
 • Mogelijkheden rijk: structuurvisie, inpassingsplannen, aanwijzingen en algemene regels bij  AMvB
 • Mogelijkheden provincie: structuurvisie, inpassingsplan, aanwijzing, verordening
 • Mogelijkheden gemeente: structuurvisie, bestemmingsplan, beheersverordening
 • Hoe wordt de rolverdeling in de Omgevingswet?

De structuur- en omgevingsvisie

 • De positie van de structuurvisie in de Wro
 • Juridische vereisten
 • Verschillen structuur- en omgevingsvisie
 • Functie als beleidsstuk
 • Soorten structuurvisies/omgevingsvisies
 • Structuurvisie Infrastructuur en ruimte en andere rijksnota’s voor realisatie ruimtelijk beleid
 • Doorwerking in grondbeleid

Lunch

Het gemeentelijk RO-instrumentarium

 • Bestemmingsplan
 • Uitstapje naar rijk en provincie: het Inpassingsplan
 • Omgevingsvergunning (waaronder nieuwe projectbesluit)
 • Beheersverordening
 • Grondexploitatieplan
 • Crisis- en herstelwet
 • Het nieuwe Omgevingsplan

Bestemmingsplan

 • Functie en status
 • Inhoud: planregels en verbeelding
 • Toelichting: motivering van  het plan inclusief alle onderzoeken
 • Werking van het bestemmingsplan

Omgevingsplan

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambities gemeente
 • Omgevingswaarden en milieukwaliteitseisen
 • Kwalitatieve normering
 • Voorwaardelijke verplichtingen
 • Verbrede reikwijdte: verordeningsregels in omgevingsplan (welstand, cultureel erfgoed, evenementen, horeca, etc.)

Bestemmingsplanprocedures

 • Voorbereidingsbesluit
 • Inspraakproces en vaststelling
 • Relatie met Algemene wet bestuursrecht
 • Flexibiliteit binnen het bestemmingsplan (ontheffingen en procedures)

Dag 2


Beheersverordening (kort)

 • Doel regeling
 • Voor gebieden waar geen ontwikkeling is voorzien
 • Bijzondere vereisten
Thema’s in het bestemmingsplan / omgevingsplan
 • Plan als kapstok
 • Onderzoek (natuur, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bodem, archeologie, erfgoed, ammoniak, etc.)
 • Extra thema’s in omgevingsplan: kappen, horeca, etc.
 • Eigen afwegingsruimte van gemeenten: normering
 • Correcte uitvoering
Lunch

Wabo en ruimtelijke ordening

 • Kern van de Wabo: de omgevingsvergunning
 • Procedures:
  • uitgebreide procedure (uitgebreide omgevingsvergunning)
  • reguliere procedure (reguliere omgevingsvergunning)
 • Relatie met de ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning in Wabo en Omgevingswet

 • Welke zaken kunnen onder een omgevingsvergunning vallen?
 • Vergunningsvrij, kruimelgevallen en tijdelijke afwijkingen
 • Toetsingsaspecten (waaronder Bouwbesluit)
 • Handhaving
 • Procedure regulier en uitgebreid
 • Relatie Awb en de Wro/Omgevingswet

De coördinatieregeling Wro

 • Eén gelijktijdige en gelijkvormige voorbereidingsprocedure voor een aantal besluiten (omgevingsvergunning, bestemmingsplan, ontheffing Flora- en faunawet enz.)
 • Eén gelijktijdig besluitvormingsmoment
 • Eén beroepsprocedure
 • Eén beroepsinstantie (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)

Bijzondere regelingen in het ruimtelijk ordeningsrecht

 • Grondexploitatie
 • Wet voorkeursrecht gemeenten: toepassingsbereik, aanbiedingsplicht
 • Onteigeningswet (voor uitvoering bestemmingsplan of bouwplan, procedure)
 • Planschade en bestuursrechtelijke schadevergoeding
 • Aanvullingswet grondeigendom in Omgevingswet

 

Docenten

 • Mr. Eva Haverkorn van Rijsewijk, jurist/adviseur omgevingsrecht senior, BRO. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als advocaat bestuursrecht, is Eva nu onder andere projectleider van de realisatie van estuariene natuur in de Hedwigepolder en ’t Zwin en maakt het inpassingsplan voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten.  Daarnaast was Eva projectleider voor de realisatie van het windpark in de Noordoostpolder.
 • mr. Roeland W.M. Mathijsen, jurist/adviseur omgevingsrecht senior en partner, BRO. Roeland heeft verschillende handreikingen in het vakgebied ruimtelijke ordening opgesteld voor o.a. VNG en Ministeries en medeauteur van de handreiking “Coördinatieregeling” (Berghauser Pont). Hij is tevens betrokken bij verschillende projecten in het stationsgebied van Utrecht (Nieuw Hoog Catharijne, Westflank Noord) en projectleider omgevingsplan Assen (TT-circuit).

 
Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw.


Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 12 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder bij onderdeel PE-punten.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.

Evaluaties

 • Al met al een zeer goede cursus
 • Cursus was prima!