Actualiteiten Planschade | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 27 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex. btw / incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Actualiteiten Planschade


 • In één dag weer helemaal bij: jurisprudentie en planschaderegeling in Omgevingswet
 • Alle relevante ontwikkelingen en jurisprudentie op een rij
 • Met tips & tricks voor besluitvorming van B&W
 • Zelf (fictieve) casussen uit uw praktijk inbrengen
 • Accenten op:                                                                                          
  • Actuele jurisprudentie planschade
  • Reikwijdte en omvang normaal maatschappelijk risico in Wro en Omgevingswet
  • Beoordeling schacomponenten en planschadetaxatie
  • Inkomensschade volgens schadeloosstelling onteigeningswet (kapitalisatie)
  • Planschade onder Omgevingswet: planologische vergelijking, normaal maatschappelijk risico
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Afbeeldingsresultaat voor nrvtInleiding

De wetgever heeft in de Wro (2008) een gewijzigd planschaderecht opgenomen, onder meer om de aansprakelijkheid voor planologische veranderingen te beperken door de introductie van het normaal maatschappelijk risico en een forfaitaire aftrek voor indirecte planschade van in elk geval 2% (artikel 6.2 lid 2 Wro). Sinds 2013 heeft de reikwijdte en de omvang van het normaal maatschappelijk risico zich sterk ontwikkeld. Recente jurisprudentie maakt duidelijk dat voor binnenstedelijke herontwikkeling en inbreidingslocaties al gauw een aftrek van 5% aan de orde is.
Wekelijks worden uitspraken over planschade gepubliceerd: van de Afdeling bestuursrechtspraak zijn er jaarlijks zo’n 100 uitspraken over planschade. Overziet u alles nog? Bent u nog steeds bij? Zo niet, dan loopt u procesrisico bij bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Dat kost tijd en geld.

Doel actualiteitendag

Op deze actualiteitendag wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht. Ook voor diegenen die regelmatig met planschade te maken hebben is de materie complex, waardoor kansen op het slagen van een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade of juist het verweer mogelijk niet optimaal worden benut.

Belangrijke aspecten zijn:

nadeelcompensatie (planschade) in Omgevingswet (2019): onder Omgevingswet wijzigt de schaderegeling ingrijpend
waarde- en schadebepaling: veel recente jurisprudentie m.b.t. motiveringseisen bij het vervallen van bouwmogelijkheden/herontwikkeling en schade voor bedrijfsobjecten en (verhuurde) woningen
illegaal tot stand gekomen gebouwen: gebouwen vergund in strijd met het bestemmingsplan c.q. illegale bouwwerken al dan niet te betrekken in planologische vergelijking
• de reikwijdte van het normaal maatschappelijk risico: o.a. inbreilocaties in lijn der verwachting (AbRS 29-02-2012, LJN: BV7254)
uitwerkingsplannen in planologische vergelijking: complexe materie van de beoordeling van planschade bij uitwerkingsplannen onder het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ planschaderecht 
• praktische mogelijkheden voor overheden of (externe) adviseurs om risico's van planschade te beheersen of voorkomen: bijvoorbeeld door de planvorm (zoals uitwerkingsplannen) of door tijdige inzet en bekendmaking van nieuw beleid (minder bouwmogelijkheden bij consoliderend bestemmen, lagere milieucategorieën toestaan op bedrijventerreinen). 

In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen rond planschade.

Werkwijze: zelf invloed uitoefenen
Berghauser Pont Academy biedt cursussen aan die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. Tot 2 weken voor de cursus kunt u uw (fictieve) praktijkcasus voorleggen aan de docent. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Ook tijdens de dag kunt u uw casus inbrengen.

In veel gevallen is een actualiteitendag alleen niet voldoende is om volledig grip te krijgen op de materie. Daarom heeft u tot 4 weken na de cursus gelegenheid om nog vragen over de behandelde onderwerpen voor te leggen aan de docent. Uw vraag wordt dan via e-mail beantwoord.

Doelgroep

De actualiteitendag planschade is bestemd voor:

 • (juridische) beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties
 • juridische en/of planologische adviseurs die planontwikkelingen en/of bestemmingsplannen begeleiden en/of voorbereiden
 • advocaten en notarissen
 • projectontwikkelaars en bouwers
 • makelaars/taxateur/rentmeesters met planschade in hun praktijk
De actualiteitendag is juist bestemd voor specialisten die zo’n drie jaar ervaring hebben met planschade vanuit hun werkomgeving, want het is een verdiepingscursus waarbij de basiskennis over planschade al aanwezig moet zijn.

Wij bieden ook een Basiscursus Planschade aan, voor meer informatie kijkt u hier.


Programma


Inleiding


Nadeelcompensatie (planschade) in Omgevingswet (2019)
Onder Omgevingswet wijzigt de schaderegeling ingrijpend, onder andere:

 • Grondslag toepassen schaderegeling (feitelijke situatie en niet de planologische situatie)
 • Nadeelcompensatie bij het vervallen van bestaande planologische mogelijkheden (‘wegbestemmen’ bestaande planologische mogelijkheden)
 • Reikwijdte voorzienbaarheid onder Omgevingswet (andere regeling voor woningen dan voor niet-woningen?)
 • Omvang en toepassen aftrek wegens Normaal maatschappelijk risico (5%, maar (vooralsnog) niet voor directe inkomensschade?)
 • Etcetera.

Planschade in Wro (wetswijziging 1 juli 2008)

Jurisprudentie

 • Planologische vergelijking, overgangsrecht
 • Schadebepaling, motiveringseisen waardebepaling, bebouwing vergund in strijd met het bestemmingsplan,
 • Anderszins vergoede planschade
 • Omvang en reikwijdte normaal maatschappelijk risico
 • Risicoaanvaarding door voorzienbaarheid of niet tijdig benutten van een bouwmogelijkheid

Cases:

 • Planologische vergelijking: meerdere opvolgende plannen
 • Waarde- en schadebepaling (diverse objecten; bij gekapitaliseerde huurwaarde: vermogens- of inkomensschade?)
 • Criteria beoordeling omvang aftrek Normaal maatschappelijk risico onder Wro en Omgevingswet
 • Voorzienbaarheid schadeoorzaak ten tijde van aankoopdatum
 • Casussen vanuit de deelnemersgroep
 • En wat verder ter sprake komt


Docent

mr. Tineke ten Have RT is een autoriteit op het gebied van planschade. Zij adviseert overheden op het gebied van planschade en vastgoedwaardering en heeft diverse publicaties over planschade op haar naam staan. Ook is zij hoofdredacteur van Grondzaken in de Praktijk. Haar curriculum vitae is beschikbaar via www.tenhaveadvies.nl.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek Planschade: jurisprudentie 01.01.2014 - 01.01.2015.


Studie-uren

Voor deze actualiteitendag kunt u 6 studie-uren rekenen.


NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.


Evaluaties

Deze cursus wordt in het algemeen met een 8.3 beoordeeld:
 • "Zeer prettige sfeer met grote mogelijkheid om diverse cases te bespreken."
 • "Goede docent, veel interactie, toepasbaar in de praktijk."
 • "Aansprekende voorbeelden, jurisprudentie erg up-to-date. Tineke ten Have beschikt over enorm veel inhoudelijke kennis en het vermogen dit goed en duidelijk over te brengen."