Bestuursrecht voor de raadsgriffier | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 19 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Bestuursrecht voor de raadsgriffier


 • Focus op bestuursrechtelijke aspecten
 • Hoe voldoen aan alle juridische vereisten?
 • Bestuursrechtelijke kwaliteit bewaken
 • Speciaal voor griffie(r) en gemeenteraad
 • In 1 dag weer bij

Inleiding

De vergadering van de gemeenteraad speelt zich af in een politieke setting. Standpuntbepaling en besluitvorming vindt voor een belangrijk deel plaats via politiek-bestuurlijke inzichten en het daaruit voortvloeiende politieke debat.

Met regelmaat past de gemeenteraad een wettelijk voorschrift toe waarin hem als bestuursorgaan een of meer bevoegdheden worden toegekend (geattribueerd). In zijn hoedanigheid van bestuursorgaan neemt de raad besluiten die niet zelden via een ingesteld beroep de bestuursrechter (kunnen) bereiken. Zeer frequent komt dit voor bij raadsbesluiten tot het (niet) vaststellen van een bestemmingsplan. Maar de raad kan ook te maken krijgen met een bezwaarschrift dat is ingediend tegen een raadsbesluit.

Wanneer de raad in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan beslissingen neemt, moet worden voldaan aan tal van wettelijke voorschriften. Met name moet het besluit voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Politieke inzichten spelen voor de bestuursrechter een rol van volstrekt ondergeschikte betekenis.

Hoe gaat een raad hiermee om? En welke eisen worden in dit verband gesteld aan de rechten van initiatief en amendement? Welke juridische en financiële risico’s loopt de raad ?

 

Inhoud en resultaat

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om griffie(r) en gemeenteraad die kennis op dit gebied aan te reiken om hen in staat te stellen, raadsbesluiten te (laten) nemen die van voldoende bestuursrechtelijke kwaliteit zijn.

Tijdens de cursus zullen de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek worden behandeld.

Doelgroep

Primair is de cursus bestemd voor griffiers en medewerkers van de griffie van gemeenten. Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden.

 

Programma

 • Algemeen bestuursrecht versus gemeenteraad
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de verankering hiervan in Awb-wetgeving en rechtspraak
 • Opbouw en inrichting van de Awb, bezien vanuit het perspectief van de gemeenteraad
 • Awb-begrippen
 • Rechtsbescherming ingevolge de Awb
 • De verschillende categorieën van regelgeving, in verhouding tot beleidsregels
 • De voorbereiding, inrichting en motivering van besluiten
 • Beslistermijnen en de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
 • Subsidieverstrekking
 • Bevoegdheidsverkrijging: attributie, delegatie en mandaat
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet ruimtelijke ordening en de vaststelling van een bestemmingsplan
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en de verklaring van geen bedenkingen
 • Actuele kwesties en ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers

Docent

Docent is de heer mr. Olaf Schuwer, (zelfstandig gevestigd) bestuursrechtjurist in hart en nieren. Hij is zelf bijna 30 jaar werkzaam geweest in de dagelijkse overheidspraktijk en weet als geen ander wat er speelt bij griffiers en gemeenteraden.
Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.
Bij deze cursus is, in tegenstelling tot onze andere cursussen, geen dossier Omgevingsweb Professional beschikbaar.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


Korting en professionaliseringsfonds VvG

Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier (geldt niet icm met andere kortingen).

Voor deze cursus kunt u in het jaar 2017 een bijdrage vragen tot €700,- uit het professionaliseringsfonds van de Vereniging voor Griffiers (VvG). U kunt hiervoor een aanvraag, met onderbouwing waarom een beroep op het fonds moeten worden gedaan, sturen naar info@griffiers.nl. De VvG beoordeelt deze aanvraag. Dit gaat buiten Berghauser Pont Academy om.

Evaluaties

 • Zeer inhoudelijk, veel informatie
 • Goede cursus, ben weer bijgepraat over dit onderwerp. Veel mogelijkheden tot het stellen van vragen, bedankt hiervoor!
 • Veel rpaktijkvoorbeelden