Update handhaving omgevingsrecht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 6 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.30
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Update handhaving omgevingsrecht


 • Juridische aspecten handhaving
 • Alle relevante rechtspraak op een rij
 • Praktische insteek
 • Cursusopbouw volgens juridische procedure
 • Ook eigen praktijkcases inbrengen

 

Inleiding

Met de verschuiving naar algemene regels wordt handhaving als sluitstuk steeds belangrijker in het omgevingsrecht. En als er dan gehandhaafd wordt is het vaak de last onder dwangsom die als instrument gebruikt wordt. Maar daarmee alleen ben je er niet. Ook andere zaken moeten juridisch kloppen. Anders ga je onderuit bij de rechter.

Veel juristen zijn echter het overzicht kwijtgeraakt of kunnen niet alles meer bijhouden:

 

 • waar vind ik ook alweer wat?
 • welke praktische stappen moet ik nu zetten?
 • wanneer zet ik nu welk instrument in?
 • wat is de laatste jurisprudentie?
 • welke ontwikkelingen komen er nog aan?

Dan gaat het niet om de basis, die kent u, maar om update en opfrissen, weer alles op een rijtje krijgen met veel praktijkvoorbeelden.

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt een update gegeven van de juridische aspecten van handhaving van omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, bijzonder bestuursrecht).

Het is een praktische cursus voor handhavers die al werkzaam zijn in de praktijk - dus niet voor starters - en gaat over alle vragen waar men in de praktijk van handhaving tegen aan loopt.

Het programma is opgebouwd volgens de juridische procedure die bij handhaving wordt doorlopen

Eigen praktijkcase inbrengen
De cursus moet aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. U kunt ook uw eigen (fictieve) praktijkcasus vooraf voorleggen aan de docenten. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Maar ook tijdens de dag kunt u nog uw casus inbrengen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor ervaren juridische handhavers en administratief-juridische medewerkers handhaving. Zij zijn werkzaam bij overheden (gemeenten, provincies, RUD’s, rijksinspecties).
Verder is de cursus interessant voor advocaten en gespecialiseerde (juridische) adviesbureaus.


Programma

Introductie
 • Doel en opbouw van de cursus
 • Wat is het doel van bestuursrechtelijke  handhaving?
 • Waarom is bestuursrechtelijke handhaving noodzakelijk?

Wie is bevoegd om handhavend op te treden?

Wanneer kan een bevoegd bestuursorgaan handhavend optreden?

 • Wat is een overtreding?
 • Wie controleert of sprake is van een overtreding?
  • Begrip toezichthouder
  • Verplichtingen en bevoegdheden toezichthouder
 • Verzoek om handhaving (kwalificatie + beslistermijn) 
  • Aandachtspunten bij het afhandelen van verzoeken om handhaving
  • Verzoeken om handhaving jegens het bestuursorgaan

Wie is de overtreder?

 • Adressering
 • Meerdere overtreders
 • De macht om de overtreding te beëindigen

Is een bevoegd bestuursorgaan verplicht om op te treden tegen een overtreding?

 • Beginselplicht tot handhaving
  • Uitzonderingen op de beginselplicht
  • Concreet zich op legalisering / onderzoeken legalisatiemogelijkheden
  • Optreden onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen
 • Jurisprudentie precisering beginselplicht
 • Belangen die voor handhaving kunnen pleiten
 • Belangen die tegen handhaving kunnen pleiten

Wat is gedogen?

 • Wanneer kan een overtreding worden gedoogd?

Handhaven na lange tijd?

De handhavingsprocedure

 • Voorbeeld geven van driestappenplan (waarschuwing, vooraankondiging, besluit)
 • Rol artikel 4:8 Awb benoemen
 • Aangeven wanneer toepassing artikel 4:8 Awb achterwege kan worden gelaten
 • De besluitvormingsfase: waaraan moet een handhavingsbesluit voldoen?

De last onder bestuursdwang

 • Definitie
 • Aard en inhoud last onder bestuursdwang
  • Overtreding
  • Te treffen maatregelen
  • Begunstigingstermijn
  • Aanzeggen kostenverhaal
  • Spoedeisende gevallen
 • Tenuitvoerlegging bestuursdwangbesluit
  • De wijze van uitvoering
 • Bevoegdheden bij toepassen bestuursdwang
  • Betreden van plaatsen
  • Verzegeling
  • Meevoeren en opslaan van zaken
  • Verkoop, overdracht en vernietiging meegevoerde zaken

De last onder dwangsom

 • Definitie
 • Verplichting tot betaling
 • Overtreding
 • Inhoud last
 • Begunstigingstermijn
 • Aanzeggen kostenverhaal
 • Hoogte en modaliteit dwangsom
 • Invordering van verbeurde dwangsommen

Kort: Bezwaar en beroep

 • Invloed gewijzigde omstandigheden / nieuwe feiten
 • De mogelijkheid van legalisatie
 • Verandering van inzicht en / of omstandigheden
 • Soorten procedures
 • Schadevergoedingen
Door de hele cursus: bespreking voorbeelden uit de praktijk


Docenten

Michael Graafhuis is de cursusleider. Hij houdt zich als juridisch adviseur vrijwel uitsluitend bezig met het adviseren en procederen op het gebied van de bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht. Gedurende zijn loopbaan bij Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht heeft hij verschillende Limburgse gemeentes geadviseerd over de meest uitlopende onderwerpen met betrekking tot handhaving. Momenteel is Michael werkzaam bij de gemeente Sittard-Geleen. Daar adviseert hij over de handhaving van APV-, RO-, bouw- en milieuzaken. Daarnaast houdt hij zich bezig met de bestuursrechtelijke handhaving van de Opiumwet en adviseert hij meerdere gemeenten over de aanpak van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen en het wegwerken van achterstanden in handhavingszaken. In zijn werk streeft Michael altijd naar een doelgerichte, praktische en creatieve aanpak.

Ronald Bloemsma is de co-trainer. Hij is zelfstandig trainer en tevens mediator.  Als trainer is hij actief geweest bij de landelijke uitrol van de Wabo en de permanente her- en bijscholing van milieuboa's. Daarnaast is hij buitengewoon opsporingsambtenaar geweest, secretaris van de bezwaarcommissie en is hij tevens jarenlang werkzaam geweest als senior jurist repressieve handhaving bij de provincie Noord-Brabant. In die functie heeft hij zich volop bezig gehouden met het maken van sanctiebeschikkingen en het verdedigen daarvan in bezwaar en beroepsprocedures.

Op dit moment is hij werkzaam als teamleider interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht bij de provincie Noord-Brabant. Ronald maakt graag gebruik van klare taal en is voorstander van een resultaatgerichte aanpak die draagvlak heeft bij het bestuur en ook juridisch houdbaar is bij de rechter.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


Evaluaties

 • Erg goede leraren! Pluim waard.
 • Prima cursus, voor herhaling vatbaar.
 • Zeer veel info en vakkundige antwoorden

In samenwerking met: