Permanente bewoning van recreatiewoningen | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 7 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw, incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Permanente bewoning van recreatiewoningen


Handhaving, vergunningverlening en beleid

 • In één dag inzicht in de problematiek èn oplossingen
 • Complexe materie uitgelegd, inclusief meest recente jurisprudentie
 • Het hele handhavingstraject, van constatering tot invordering
 • Aanpak van arbeidsmigranten
 • Handhaving op maat
 • Beleid opstellen voor recreatiewoningen
 • Implementatie in de gemeentelijke organisatie

Aanleiding

Permanente bewoning van recreatiewoningen is een probleem wat al jaren speelt, maar waar nog steeds geen eenduidige oplossing voor is. Gelet op de gemeentelijke autonomie, hebben gemeenten een zekere vrijheid in de oplossingsrichting. Welke oplossing ook gekozen wordt, het vraagt om een doordachte aanpak.

Handhaving is complex en erg kostbaar. Gemeenten zien zich daardoor vaak geconfronteerd met een handhavingsachterstand. Recreatiewoningen kunnen soms jarenlang “onbestraft” bewoond worden. En ook als de permanente bewoning wordt bewezen, hoe krijg je dan uiteindelijk de strijdige situatie weer ongedaan gemaakt?

De handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen vraagt om een goede voorbereiding. Naast het juridische kader, speelt de feitelijke bewijsvoering een zeer belangrijke rol. Dat blijkt ook uit de jurisprudentie. Hoewel er een belangrijke rode draad uit de jurisprudentie is te halen, is elke zaak weer anders.

Vaak blijkt dat bij permanente bewoning meerdere problemen aan de orde zijn. Naast het strijdige gebruik, spelen vaak persoonlijke, emotionele, medische en financiële problemen mee. Het willen oplossen van permanente bewoning, vraagt dan ook om een multidisciplinaire aanpak.


Inhoud en resultaat

Deze eendaagse cursus brengt allereerst inzicht in de handhaving en vergunningverlening bij permanente bewoning van recreatiewoningen. Hoe bewijs je permanente bewoning op een manier die stand houdt tijdens een juridische procedure? Hoe toets je een aanvraag en wat zijn de gevolgen van het verlenen van de persoonsgebonden omgevingsvergunning ? Hierbij worden cases en jurisprudentie besproken en praktische tips gegeven hoe concreet te handelen in welke situatie.

Een last onder dwangsom is een papieren tijger als die niet kan worden afgedwongen. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zit het met de invorderingsbeschikking en wat als ondanks alles de strijdige situatie toch blijft voortbestaan? Wat zijn dan de mogelijkheden? Deze elementen  zullen worden besproken.

Daarnaast wordt er naar de oplossingen gekeken. Deze liggen vooral in de beleidssfeer: op welke manier geef je als gemeente je specifieke beleid vorm? Welke afwegingen maak je daarbij? Wat doe je met arbeidsmigranten? Hoe ga je om met de beleidsregels van de VNG? Hoe leg je het nu in beleid vast? En tenslotte: hoe implementeer je het in je organisatie?

De cursus wordt vanuit de praktijk ingestoken. Veel aandacht wordt besteed aan de overwegingen van  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op die manier worden er  “richtlijnen” gegeven om succesvol te handhaven,

Bij deze cursus is ook eigen inbreng van belang: de deelnemers kunnen van tevoren eigen praktijkcases aanleveren.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor een ieder die te maken heeft met de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen. Van gemeenten kunnen dit zijn:

 • Juristen handhaving
 • Juristen vergunningverlening
 • Beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening
 • Coördinatoren en beleidsmedewerkers handhaving


Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus, advocatuur en exploitanten van recreatieparken.

Programma

Introductie problematiek

 • Wat is permanente bewoning?

Overtreding en overtreder

 • Algemene regel: bewijslast gemeente, daarna moet bewoner ontkrachten
 • Wat moet je bewijzen?  De diverse bestemmingsplanvoorschriften en bewijsproblemen
 • Wie is overtreder? Bestemmingsplan als kader: “gebruiken of laten gebruiken”
 • Hoe kom je aan bewijs: interne gegevens, belastingdienst, KvK, gebruik social media, etc.
 • Rol toezichthouder: vergaande bevoegdheden en kwaliteit van controlerapporten
 • De plicht tot medewerking: Awb en Wabo
 • Arbeidsmigranten:
  • vaak geen hoofdwoonverblijf
  • rol uitzendbureaus en eigenaren
  • integrale en regionale aanpak noodzakelijk

Handhaving en invordering

 • Wanneer voldoende bewijs? Maakt periode van constateren uit?
 • Vooraankondiging met zienswijze gesprek
 • De last onder dwangsom:  hoogte dwangsom,  tenaamstelling (BRP-check)
 • Invordering van dwangsommen:
  • Awb-systematiek
  • Verjaringsperikelen, hoe de verjaring te stuiten
  • rol deurwaarder
  • executietraject

Vergunningverlening

 • Van rechtswege: termijnbewaking
 • Belang interne deeladviezen: werken met standaardformulieren
 • Beoordeling aanvragen: tips, trucs en valkuilen

Handhavingsbeleid

 • De bevoegdheid tot vaststellen van beleid
 • Eigen beleid, algemeen of specifiek
 • Inhoud van beleid, termijnen, dwangsommen, bewijsvergaring

Implementatie beleid

 • Eén bestemmingsplan
 • Persoonsgebonden overgangsrecht
 • Opstellen draaiboek gemeente/RUD
 • Uniformiteit en kennisoverdracht (document voor gehele organisatie)
 • Belang van communicatie: actief informeren bewoners en gesprek bij inschrijving in GBA

Docent

mr. Ruud Oosterveer is meer dan 17 jaar werkzaam geweest binnen de gemeentelijke overheid. Hij is specialist in het (ruimtelijk) bestuursrecht en bouwrecht.  Sinds 2008  is hij advocaat, eerst exclusief in dienst van een gemeente. In 2016 is hij zijn eigen praktijk gestart in Apeldoorn. Hij staat zowel gemeenten, particulieren als bedrijven (te denken aan recreatie ondernemers) bij.

Naast het adviseren van gemeentelijke overheden, voert hij veel procedures bij de rechtbank en Raad van State. Veel daarvan hebben betrekking op permanente bewoning. Naast de bestuursrechtelijke procedures voert hij ook civiele procedures. Werden voorheen dwangsommen betwist bij de burgerlijke rechter, is dat nu het geval bij de bestuursrechter. Dat vraagt om een andere benadering. Uit ervaring weet hij dat de bestuursrechter anders naar verbeurde dwangsommen kijkt dan de civiele rechter.

Ruud wordt veelvuldig benaderd voor advies over of het opstellen van beleidsstukken ten aanzien van permanente bewoning. Tevens wordt hij regelmatig vanuit het werkveld benaderd voor tips en advies in voorkomende zaken.

 Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Tevens ontvangt u gratis het boek Permanente bewoning van recreatiewoningen 

Studie-uren


Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.