Onteigening: regels en taxeren | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 7 december 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex BTW)
 • € 695 (ex BTW) (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Cursus

Onteigening: regels en taxeren

Van theorie naar praktijk

 • Strategisch omgaan met het instrument van onteigening en het gemeentelijk voorkeursrecht
 • Het opbouwen van een KB-proof onteigeningsdossier
 • Het voeren van zorgvuldig en op resultaatgericht minnelijk overleg
 • Goed begrip van uitgangspunten voor schadeloosstelling
 • Actualiteiten onteigening
 • Onteigening in de Omgevingswet
 • Voor ambtenaren, taxateurs, rentmeesters, advocaten
Afbeeldingsresultaat voor nrvt

Inleiding

Onteigening is de belangrijkste stok achter de deur voor overheden om projecten te realiseren. Een belangrijke vereiste voor onteigening en een gedoogplicht is dat er zorgvuldig minnelijk overleg wordt gevoerd. Hoewel verweren over het minnelijk overleg zelden slagen is bij grondeigenaren vaak oprecht sprake van het gevoel dat niet serieus naar hun visie op de schade wordt geluisterd. Door een goede regie van het minnelijk overleg vangt de overheid een groot deel van de potentiele bezwaarmakers af. De laatste jaren is er de nodige rechtspraak geweest over de vraag of een waterschap of netbeheerder een gedoogplicht mag opleggen, of dat de belangen van de rechthebbenden onteigening vorderen. Als die keuze kritisch is vraagt dat een zorgvuldige insteek van het minnelijk overleg.

De overheid laat het minnelijk overleg vaak over aan deskundige externe taxateurs en adviseurs. Dat neemt niet weg dat het van belang is dat de medewerkers van de overheid zelf ook goed begrip hebben van de uitgangspunten voor een volledige schadeloosstelling.

Het schadeloosstellingsrecht is vitaal en in beweging. Een goed voorbeeld is het eliminatiebeginsel dat de afgelopen vijf jaar een drastische ontwikkeling heeft doorgemaakt en waarover de Hoge Raad op 15 januari 2016 duidelijke arresten heeft gewezen. Ook in het kader van constructief en resultaatgericht minnelijk overleg is het van groot belang om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn en zo een goede en kritische sparring partner te zijn van uw externe adviseur.

Tenslotte is het de vraag of wij nog lang zullen doorgaan met onteigening op de huidige manier. De Omgevingswet zal leiden tot een ingrijpende aanpassing van de procedure tot het verkrijgen van een onteigeningstitel.


Inhoud en resultaat

In deze cursus combineren wij het bijbrengen van de basisbeginselen met het zoeken van diepgang en discussie. Wij geven u tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier zodat de weg naar het Koninklijk Besluit ‘soepel’  verloopt. Wij praten u bij over de recente ontwikkelingen in het schadeloosstellingsrecht en over de verhouding tussen de gedoogplicht (Belemmeringenwet privaatrecht en Waterwet) en onteigening. We nemen ook het praktisch nut van het voorkeursrecht met u door. We besteden ook afzonderlijk aandacht aan de wijze waarop grondeigendom en onteigening zullen worden geregeld in de Omgevingswet.

Het doel is dat u:

 • in staat bent om strategisch om te gaan met de verschillende beschikbare grondbeleidinstrumenten,
 • dat u goede regie heeft over het minnelijk overleg en de administratieve onteigeningsprocedure en
 • dat u ‘op niveau’  kunt meedenken met uw taxateur.

Uiteraard is er ruimte voor discussie en het bespreken van praktijkvoorbeelden.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • Juristen bij juridische afdelingen en afdelingen ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies en waterschappen.
 • Advocaten
 • Juridische adviseurs
 • Rentmeesters en taxateurs/ makelaars
 • Medewerkers rechtsbijstandsverzekeraars
 • Adviesbureaus

Programma

Strategie, dossieropbouw, minnelijk overleg

 • In planologische spoor al aandacht voor onteigening
 • Wel of geen voorkeursrecht gemeenten?
 • Gedoogplicht of onteigening?
 • Opbouwen dossier en daaraan te stellen eisen
 • Minnelijk overleg: hoe vaak, met wie, waarover?
 • Regie over beroepen op zelfrealisatie
 • Verloop procedures

Grondeigendom en onteigening in de Omgevingswet

 • Aanvullingswet grondeigendom
 • Bereik en belangrijkste wijzigingen
 • Tips voor de praktijk

Taxeren en schadeloosstelling

 • Taxatiemethods
 • Schadeloosstelling bij gedoogplicht en bij onteigening
 • Beginselen van egalisatie en eliminatie
 • Bijzondere (on)geschiktheid en bodembestanddelen
 • Voorstroken
 • Waardevermindering overblijvende
 • Inkomensschade en bijkomende schade
 • Schade van derden (huurders, pachters en zakelijk gerechtigden)
 • Praktijkvoorbeelden

Docenten

Cursusleider is mr. H. (Hanna) Zeilmaker (Dirkzwager Advocaten). Zij is zeer ervaren onteigeningsadvocaat en begeleidt overheden bij complexe onteigeningsprojecten en bij het inzetten van de verschillende grondbeleidsinstrumenten. Hanna verzorgt met regelmaat cursussen en actualiteitenbijeenkomsten op het gebied van onteigening en grondeigendom.

Daarnaast treedt een ervaren taxateur als gastdocent op.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder bij onderdeel PE-punten.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.